Filipino Social Workers and My Aspirations for My Country Poem Writing Contest

 

The Social Work program under the Faculty of Management and Development Studies (FMDS) and the Office of Gender Concerns (OGC) held a poem writing contest among Filipino social workers with the theme, “Filipino Social Workers and My Aspirations for My Country’. The contest ran from June 16 to 28, 2022 and was part of the celebration of the Filipino Social Workers’ Day being held on June 19 of every year, to recognize the role of Filipino social workers in the society. 

 

The winners of the poem writing contest were the following: grand prize winner, Gemma L. Villonez entitled Manggagawang Panlipunan; Jamie F. Carinal, second prize winner, with a poem entitled Aspirations, Equity, and Gender Equality among Filipino workers; and third prize for Mary Cris B. Aydalla’s From a social worker’s heart, a song for my country.

 

“Manggagawang Panlipunan” 

Written by: Gemma L. Villonez, RSW 

MSW Student of UPOU 

ID No.:2020-31167 

Hindi man batid ng karamihan ang propesyon na ating nahumalingan Alam kong karangalan ang paglingkuran natin ang ating mga kababayan, Sa harap o sa likod man ng mga matang nakadungaw sa ating paninilbihan. 

Magkaroon tayo ng pusong bukas sa mga taong nasa laylayan, ano man ang kanilang  kasarian og pagkakakilanlan 

Gawin nating makabuluhan ang biyayang makapaglingkod na walang hinihinging kapalit Kundi ang makita ang kaunlaran at pagbabago ng buhay ng bawat pamilya o  komunidad na ating tinutulungan. 

Bilang isang Manggagawang Panlipunan, 

Nararapat na tayo ay magalak sa lakas, kabutihan at karunungan na ipinagkaloob sa  atin ng Maykapal, 

bagama’t nakakayanan natin ang lahat ng pagsubok, ng takot, ng bahala, ng sakit at  hirap sa ating pagtratrabaho, 

Nalalampasan natin ito, hindi dahil lamang sa ating pansariling kakayahan, kundi dahil  sa Kanyang kalooban, gabay at proteksyon. 

Hindi man nila gaanong nakikita ang ating debosyon na maipabot ang ating naisin Sa iba’t ibang uri ng serbisyo, programa at malasakit na ating binibigay, Alalahanin natin na tayo’y naninilbihan hindi lamang sa ating bayang iniibig, Kundi maging sa ating minamahal na Diyos Ama, na Siyang nagpapala sa lahat ng  ating ginagawa. 

Sa selebrasyon na ito, ating bigyan ng pagpupugay ang lahat ng mga  Pilipinong Manggagawang Panlipunan, 

Nawa’y pasalamatan natin ang bawat isa dahil walang katumbas ang dedikasyon sa  propesyong buong puso nating pinili at patuloy na pipiliin. Patuloy nating ialay sa ating  Inang Bayan ang pagmamahal sa ating propesyong marangal, 

Na may patas na pagtrato sa lipunan at hangad ang kapayapaan, katarungan at  kaayusan. 

Para lahat ng Social Worker at Social Worker at Heart, “Ikaw ay isang pagpapala!  Maraming Salamat sa iyong panlipunang malasakit! Isa kang dakilang inspirasyon at  ang iyong dugo’t pawis sa pagpapaabot ng serbisyo ay dapat tularan ng mga  nagsisimula pa lamang sa gawaing Panlipunan. Saludo kami sa’yo!”

 

The poems hoped to raise consciousness about social work, including its issues and  niche in society, and stir discussions in order to break stereotypes and misconceptions regarding social work and address the problems that social workers face in the Philippines.

 

 

 

superadmin